Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.skoral.com

Rozdział I. [Postanowienia ogólne]

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów oraz Produktów Dedykowanych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

§ 2.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.skoral.com. 

Sprzedający – Włodzimierz Tupta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „SKÓRAL”. Zakład Krawiecko-Kuśnierski. Włodzimierz Tupta. NIP: 7351002258, REGON: 490497883, adres: Skomielna Biała 484, 32-434 Skomielna Biała, tel. (+48) 124231220 .

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Towar lub Produkt Dedykowany.

Sklep Internetowy– strona internetowa w domenie www.sklep.skoral.com, w ramach której Użytkownik może przeglądać Towary oraz dokonywać zakupów Towarów jak i Produktów Dedykowanych. 

Towar – odzież skórzana i akcesoria skórzane, oferowane w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem umowy sprzedaży z Użytkownikiem.

Produkt Dedykowany – odzież skórzana wykonywana przez Sprzedającego na specjalne zamówienie Klienta, w szczególności szyta zgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta.

Użytkownik – Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu Internetowego. 

Konto Użytkownika – panel umożliwiający dokonywanie zakupów Towarów i Produktów Dedykowanych oraz umożliwiający dostęp do danych dotyczących zrealizowanych transakcji. 

Formularz Zamówienia – formularz za pomocą którego Klient nieposiadający Konta Użytkownika może dokonywać w Sklepie Internetowym zakupu Towarów oraz Produktów Dedykowanych.

Rozdział II. [Warunki świadczenia usług]

§ 3.

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Sprzedający świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

§ 4.

Zakazane jest podawanie przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika, Formularza Zamówienia lub w jakikolwiek inny sposób treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, a także naruszających prawa osób trzecich.

§ 5.

Informacje zawarte w Sklepie Internetowym, odnoszące się do Towarów oraz Produktów Dedykowanych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego.

§ 6.

 1. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego niezbędny jest dostęp do Internetu oraz jednej z przeglądarek Internet Explorer – wersja 5.5 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej ze Sklepem Internetowym.
 2. Do usług wymagających posiadania Konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie konta e-mail. 
 3. Utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

Rozdział III. [Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedającego]

§ 7.

Sprzedający świadczy następujące usługi na rzecz Użytkownika:

 1. Umożliwienie przeglądania Towarów wraz z cenami;
 2. Umożliwienie zakupu Towarów;
 3. Umożliwienie złożenia zamówienia Produktu Dedykowanego;
 4. Umożliwienie utworzenia Konta Użytkownika. 

Rozdział IV. [Zamawianie Towarów lub Produktów Dedykowanych]

§ 8.

 1. Zamówienie Towarów lub Produktów Dedykowanych odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika lub Formularza Zamówienia.
 2. Użytkownik tworzy Konto Użytkownika poprzez rejestrację. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie Internetowym.
 3. Wysłanie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Konta Użytkownika lub Formularza Zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   
 4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub Produktów Dedykowanych z Klientem.

§ 9.

Przyjęcie zamówienia Towaru możliwe jest w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient zostanie poinformowany o tym niezwłocznie przy pomocy poczty elektronicznej. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o braku dostępności zamawianego Towaru, Klientowi zwrócona zostanie wpłacona przez niego kwota. 

§ 10.

Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Czas ten liczony jest od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego do momentu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający.   

Rozdział V. Płatności

§ 11.

 1. Ceny Towarów oraz Produktów Dedykowanych zamieszczone w Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów oraz Produktów Dedykowanych zamieszczone w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy.

§ 12.

Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za Towary oraz Produkty Dedykowane:

 1. Przelewem na konto bankowe
 2. Za pośrednictwem serwisu platnosci24.pl

§ 13.

W przypadku Produktów Dedykowanych wraz ze złożeniem zamówienia, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% kwoty całkowitej [jak ta zaliczka ma być wpłacana?].

§ 14.

Na żądanie Klienta, Sprzedający wystawi fakturę VAT.

Rozdział VI. [Reklamacje]

§ 15.

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć rzeczy bez wad. 
 2. Sprzedający odpowiada na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru lub Produktu Dedykowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku chęci skorzystania z prawa złożenia reklamacji Klient może wypełnić formularz reklamacji dostępny w Sklepie Internetowym. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie dwóch tygodni.

§ 16.

W przypadku Produktu Dedykowanego, Sprzedający umożliwia zgłaszanie poprawek krawieckich w terminie dwóch tygodni licząc od dnia odebrania Produktu Dedykowanego przez Klienta. 

Rozdział VII. [Odstąpienie od umowy]

§ 17.

 1. Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży Towaru przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru, zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy można wypełnić formularz odstąpienia od umowy oraz wysłać go pocztą na adres: Firma Skóral, Dietla 33, 31-062 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: firma@skoral.com. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Zwracany Towar należy odesłać na adres „SKÓRAL”. Zakład Krawiecko-Kuśnierski, Dietla 33, 31-062 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 18. 

Klientowi, który zawarł umowę zakupu Produktu Dedykowanego, zgodnie z art.38 ust. 3 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Rozdział VIII. [Postanowienia końcowe]

§ 19.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom Sklepu Internetowego, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Sklepu Internetowego.